Betaalmethoden

Landré-Webshop biedt de volgende betalings mogelijkheden:

  • Bankoverschrijving na ontvangst van de betaling zal de bestelling volgens de verzend termijn verzonden worden.
  • iDeal
  • Creditcard 
  • Betaling op factuur (alleen voor geregistreerde bedrijven en alleen na goedkeuring. Landré-webshop      heeft ten alle tijden het recht om deze betaal methode te weigeren of te wijzigen in een andere betaalmethode zonder hiervoor motivatie te geven.Volgens de FPT Voorwaarden in de algemeene voorwaarden:

Artikel 4.

4.1             Alle   overeenkomsten   met   koper   worden   door   verkoper aangegaan  onder  de  voorwaarde,  dat  de  koper  voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

4.2             Indien   koper   onvoldoende   zekerheden   kan   stellen    ten aanzien van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de koop, is de  verkoper   gerechtigd   om   zonder   ingebrekestelling   en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en)   voor   ten   hoogste   6   maanden   op   te schorten  hetzij  deze  geheel  of  ten  dele  te  ontbinden,  zulks zonder   dat   hij   tot   enige   schadevergoeding   of   garantie


gehouden    zal   zijn    en    onverminderd    de    hem    verder toekomende   rechten.   Gedurende   de   opschorting   is   de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen  voor  uitvoering  dan  wel  voor  gehele  of  gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

4.3             Alle      betalingen      dienen,      tenzij      schriftelijk     anders overeengekomen,  binnen  30  (dertig)  dagen  na  datum  van aflevering   binnen  Nederland  of  nadat   de  goederen  voor aflevering  gereed  zijn  gemeld,  in  bezit  van  verkoper  te  zijn. De  betalingen  dienen  te worden  verricht  zonder enige aftrek van kortingen en zonder schuldvergelijking. Bij overschrijding van  de  betalingstermijn  met  meer  dan  3  (drie)  werkdagen  is verkoper  gerechtigd  een  rente  in  rekening  te  brengen,  gelijk aan  de  wettelijke  vertragingsrente,  verhoogd  met  3  (drie) procent   punten   per  jaar,  alsmede  alle  kosten   van  een eventuele    incasso.    Enige   voorafgaande    aanmaning    of ingebrekestelling is niet vereist.

4.4             Verkoper      is     gerechtigd      voor      het      nakomen     van betalingsverplichtingen  zekerheidsstelling(en)  te  verlangen, gedeeltelijke   of   gehele   vooruitbetaling   te   verlangen   of uitsluitend onder rembours te leveren.

4.5             Reclames    betreffende     berekende     prijzen     en    andere opmerkingen    betreffende    facturen    dienen    binnen    14 (veertien)    dagen    na    factuurdatum    schriftelijk    te   zijn ingediend.  Bij  gebreke  waarvan  verkoper  niet  gehouden  is deze reclame te honoreren.

4.6           Ingeval van faillissement, overlijden of onder curatele stelling

van   de   koper,    alsmede   ingeval    van   conservatoir    of executoriaal   beslag  op  het   geheel  of  een  deel  van  zijn vermogen  of  inkomen  dan  wel  in  geval  van  surséance  van betaling   en  indien   een  bewindvoerder   over   hem  wordt benoemd,  zal  de  gehele  vordering  of  aanneemsom  c.q.  het restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn.

4.7             De  koper  is  vóór  volledige  betaling  c.q.  vereffening  niet bevoegd  de geleverde  goederen  aan  derden  te  verpanden  of het bezit daarvan over te dragen.